IN MEMORIAM. Raisa Deņisova

2019. gada 31. janvārī mūžībā devusies antropoloģe, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekle, profesore Dr.habil.hist. RAISA DENISOVA (30.08.1930.-31.01.2019.).

denisova_portrets.JPG

Gandrīz visu darba mūžu R. Deņisova ir aizvadījusi vēstures institūtā. Pēc bioloģijas studijām Maskavas Valsts Universitātē (1954), viņa iestājās toreizējā PSRS Zinātņu akadēmijas Etnogrāfijas institūta aspirantūrā, kur 1958. gadā aizstāvēja vēstures zinātņu kandidāta disertāciju par austrumlatviešu un austrumlietuviešu antropoloģiskā sastāva izpēti. 1974. gadā viņa aizstāvēja vēstures zinātņu doktora disertāciju “Seno un mūsdienu baltu antropoloģija”. 1992. gadā R. Denisovai piešķirts habilitētās vēstures zinātņu doktores grāds. 1998. gadā viņa ievēlēta par Latvijas ZA goda locekli, 2000. gadā piešķirts valsts emeritētās zinātnieces nosaukums.

Latvijas antropoloģijas vēsture laika posms no 20. gs. 50.-90. gadiem ir nepārprotami saistīta ar Raisas Denisovas vārdu. Pēc atgriešanās Latvijā (1957) R. Denisova uzsāka darbu LPSR ZA Vēstures institūtā, vadot antropoloģiskās ekspedīcijas (1965-1968) un Antropoloģisko pētījumu laboratoriju (1985), kā arī izveidojot Latvijā antropoloģisko pētījumu skolu. Viņas vadībā ir aizstāvētas divas zinātņu kandidāta un divas zinātņu doktora disertācijas. Radošās darbības sākumposmā antropoloģes pamattēmas bija akmens laikmeta iedzīvotāju cilmes un antropoloģiskā sastāva pētniecība un baltu tautu un Baltijas somu etniskās vēstures izpēte. No 1990. gada viņas zinātniskā darba tēmas bija Baltijas tautu etnoģenēze, Latvijas akmens un bronzas laikmeta iedzīvotāji, to demogrāfija, sociālā struktūra, ekoloģija, dzīves kvalitāte.

Antropoloģe publicējusi vairāk nekā 200 zinātnisko darbu, tai skaitā piecas monogrāfijas un 23 publikācijas angļu valodā ārzemju izdevumos. R. Deņisova par saviem pētījumiem ir referējusi 17 starptautiskos kongresos un konferencēs Latvijā, Igaunijā, Krievijā, Dienvidslāvijā, Ungārijā, Zviedrijā, Komi, Šveicē, Indijā, Somijā, Polijā, ASV. Veicot Latvijas iedzīvotāju antropoloģisko izpēti, sadarbojusies ar Somijas Sarkanā Krusta asins pārliešanas staciju, Oksfordas Universitātes Arheoloģisko laboratoriju, Tartu Universitāti.

Par paveikto Latvijas antropoloģijas laukā 2007. gadā Raisa Denisova saņēma prof. Jēkaba Prīmaņa piemiņas balvu.

Sit tibi terra levis!

Atvadīšanās no Raisas Denisovas notiks 5. februārī plkst. 13.00 Rīgas Krematorija Mazajā atvadu zālē.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

LU Latvijas Vēstures Institūts

Alise Gunnarssone