VI starptautiskā konference „LIVONICA. Lībiešu valoda, vēsture un kultūra”

IMG_3347-768x768.jpg

VI starptautiskajā Lībiešu konferencē tiks gaidīti referāti par plašu ar lībiešiem saistītu tēmu loku – valodu un tās dokumentāciju, sociolingvistiku un valodu kontaktiem, vēsturi, arī arheoloģiju, antropoloģiju, avotu pētījumiem un pēdējo gadu desmitu notikumiem, kultūru, folkloru, etnoloģiju un mūsdienu kultūras procesiem, kā arī šo un citu jomu savstarpējo mijiedarbību.

Konference ir viens no UNESCO Starptautiskā pirmiedzīvotāju valodu gada (2019) pasākumiem.

Pēc konferences tiks publicēts recenzēts zinātnisko rakstu krājums angļu valodā.

Konference notiks: Rīgā, 2019. gada 26.–27. augustā

Konferences rīkotāji: Latvijas Universitātes Lībiešu institūts, Tartu Universitātes Igauņu un vispārīgās valodniecības institūts, Lībiešu kultūras centrs

Konferences darba valodas: lībiešu, latviešu, angļu

Referāta anotācijas iesniegšana:

– Referāta anotāciju lūdzam iesūtīt līdz 2019. gada 15. maijam, apstiprinājums dalībai konferencē tiks nosūtīts divu nedēļu laikā.

– Referāta anotāciju lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@livones.net.

– Anotācijas noformējums: ne vairāk kā 500 vārdi, izņemot atsauces un citu papildu informāciju (ja tāda ir).

– Anotācijas var būt angļu, latviešu vai lībiešu valodā.

Konferences zinātniskā komiteja un zinātnisko rakstu krājuma redakcijas kolēģija:

Dr. phil. Valts Ernštreits (LU Lībiešu institūts), Dr. phil. Rohīrs Bloklands (Upsalas Universitāte), Dr. hist. Renāte Blumberga (LU Lībiešu institūts), Dr. philol. Ina Druviete (Latvijas Universitāte), Dr. phil. Mīna Norvika (Tartu Universitāte), Dr. phil. Karls Pajusalu (Tartu Universitāte), Dr. philol. Jurģis Pakeris (Viļņas Universitāte), Dr. phil. Eberhards Vinklers (Getingenes Universitāte)

Konferences rīcības komiteja:

Dr. phil. Valts Ernštreits (LU Lībiešu institūts) valts.ernstreits@lu.lv

Dr. phil. Uldis Balodis (LU Lībiešu institūts) ubalodis@lu.lv

Dr. philol. Gunta Kļava (LU Lībiešu institūts) gunta.klava@lu.lv

Dr. phil. Mīna Norvika (Tartu Universitāte) miina.norvik@ut.ee

Dr. phil. Tūli Tuiska (Tartu Universitāte) tuuli.tuisk@ut.ee


@Livones.net


Alise Gunnarssone