Suntaži.jpg

Latvijas Arheologu biedrība dibināta 2009. gada 10. maijā, atjaunojot un turpinot iepriekšējos gados pastāvējušās biedrības tradīcijas. Saskaņā ar LAB statūtiem, tās mērķis ir veicināt arheoloģijas attīstību Latvijā. Izvirzīti vairāki konkrēti uzdevumi:

1. apvienot saskaņotai darbībai arheologus un arheoloģijas interesentus arheoloģiskā mantojuma izpētei, saglabāšanai un popularizēšanai;

2. veikt zinātnisko darbību arheoloģijas ietvaros un jomās, kas ar to saistītas;

3. popularizēt un informēt sabiedrību par biedrības veiktās zinātniskās darbības rezultātiem un jaunākajām arheoloģijas atziņām;

4. kompetences ietvaros sniegt konsultācijas un atzinumus jautājumos, kas saistīti ar arheoloģiju;

5. celt arheologu profesionālo līmeni, stimulējot piedalīšanos zinātniskās u.c. kvalifikācijas iegūšanas un pilnveidošanas procesā;

6. celt arheoloģijas prestižu sabiedrībā;

7. pievērst sabiedrības uzmanību un interesi Latvijas arheoloģiskajiem pieminekļiem kā Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļai;

8. atbalstīt Latvijas arheoloģiskā mantojuma apzināšanu, popularizāciju, izpēti un aizsardzību. Analizēt citu valstu arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas un izmantošanas pieredzi;

9. sekmēt biedrības biedru sabiedriskās aktivitātes un komunikāciju, sadarbību ar citu valstu arheologu organizācijām u.c. vietējām un starptautiskajām organizācijām;

10. veicināt Latvijas arheoloģijas vēstures izpēti un rūpēties par arheologu piemiņas saglabāšanu.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce, kas tiek sasaukta reizi gadā. Sapulce uz trim gadiem ievēl biedrības valdi piecu cilvēku sastāvā.